Κατάθεση προσφορών για την «Σύναψη συμφωνητικού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών υγιεινής για την κάλυψη των αναγκών όλων των κτιρίων του ΟΠΑ»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 6734/16-12-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20REQ007864387  2020-12-16,  το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Σύναψη συμφωνητικού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών υγιεινής για την κάλυψη των αναγκών όλων των κτιρίων του ΟΠΑ», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του μέχρι την Δευτέρα 21/12/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203-284, -282, -214, -215.

ID: 
2688

Τελευταία ενημέρωση: 18-12-2020