Κατάθεση προσφορών για την Σύναψη συμφωνητικού για την ανάδειξη Αναδόχου για τη βιβλιοδεσία των λυτών τευχών των περιοδικών και την αναβιβλιοδεσία φθαρμένων τόμων βιβλίων της βιβλιοθήκης του ΟΠΑ

Κατάθεση προσφορών για την «Σύναψη συμφωνητικού για την ανάδειξη Αναδόχου για τη βιβλιοδεσία των λυτών τευχών των περιοδικών και την αναβιβλιοδεσία φθαρμένων τόμων βιβλίων της βιβλιοθήκης του ΟΠΑ, μέχρι του ποσού των 8.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το έτος 2020».

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 4955/15-9-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20REQ007329480/2020-09-17,  το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Σύναψη συμφωνητικού για την ανάδειξη Αναδόχου για τη βιβλιοδεσία των λυτών τευχών των περιοδικών και την αναβιβλιοδεσία φθαρμένων τόμων βιβλίων της βιβλιοθήκης του ΟΠΑ, μέχρι του ποσού των 8.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το έτος 2020», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Πέμπτη 24/9/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 -284, -214, -215.

 

 

ID: 
2490

Τελευταία ενημέρωση: 18-09-2020