Κατάθεση προσφορών για την «Σύναψη συμφωνητικού για τη διαμόρφωση της Αίθουσας Δ33 της πτέρυγας Δεριγνύ 3-5, προκειμένου να στεγαστεί το εκπαιδευτικό Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 7668/27-11-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ002314225  2017-11-28,  το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για τη «Σύναψη συμφωνητικού για τη διαμόρφωση της Αίθουσας Δ33 της πτέρυγας Δεριγνύ 3-5, προκειμένου να στεγαστεί το εκπαιδευτικό Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
 
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την  Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 264, -284, -214, -215.
ID: 
569

Τελευταία ενημέρωση: 01-12-2017