Κατάθεση προσφορών για την «Σύναψη Ετήσιου Συμφωνητικού για την λήψη υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής όλων των υδραυλικών εγκαταστάσεων των κτιρίων του ΟΠΑ από την υπογραφή του συμφωνητικού μέχρι 31-12-2018».

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 8469/22-12-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ002497358  το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Σύναψη Ετήσιου Συμφωνητικού για την λήψη υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής όλων των υδραυλικών εγκαταστάσεων των κτιρίων του ΟΠΑ από την υπογραφή του συμφωνητικού μέχρι 31-12-2018», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι τις 4 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 2.00μ.μ.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, -264, -214, -215.
ID: 
631

Τελευταία ενημέρωση: 28-12-2017