Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια μιας σκαλωσιάς αλουμινίου ως μέτρο προστασίας και ασφάλειας των ηλεκτρολόγων του Πανεπιστημίου»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 3812/11-6-2019 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ005105870  2019-06-13, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια μιας σκαλωσιάς αλουμινίου ως μέτρο προστασίας και ασφάλειας των ηλεκτρολόγων του Πανεπιστημίου, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την ασφαλή αντικατάσταση λαμπτήρων καθώς και άλλων ηλεκτρολογικών εργασιών σε όλους τους χώρους του Πανεπιστημίου (αίθουσες, αμφιθέατρα, χώρους πάρκινγκ, κοινόχρηστους χώρους κ.λπ.)», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 264, - 284, -214, -215.

 

ID: 
1756

Τελευταία ενημέρωση: 13-06-2019