Κατάθεση προσφορών για την προμήθεια κυπέλλων, πλακετών και έντυπου ενημερωτικού υλικού, απαραίτητων για την πραγματοποίηση των φοιτητικών πρωταθλημάτων Debate του Ρητορικού Ομίλου της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ

Ανακοινώνεται ότι με την με αρ. πρωτ. 7451/2/2017-2018/5.5 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ002970178, η Φοιτητική Λέσχη του ΟΠΑ θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την προμήθεια κυπέλλων, πλακετών και έντυπου ενημερωτικού υλικού, απαραίτητων για την πραγματοποίηση των φοιτητικών πρωταθλημάτων Debate του Ρητορικού Ομίλου της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ.

Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο της Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ (ή ηλεκτρονικά στο flesxi@aueb.gr) μέχρι την Πέμπτη 26 Απριλίου 2017.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8203 223

ID: 
892

Τελευταία ενημέρωση: 20-04-2018