Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση ενός (1) κλιματιστικού και τριών (3) fan coil σε διάφορους χώρους του ΟΠΑ»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 6317/7-10-2019 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ005679751, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση ενός (1) κλιματιστικού και τριών (3) fan coil σε διάφορους χώρους του ΟΠΑ».

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 15/10/2019 και ώρα 14:00.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 215, -214, -264, -284, -282.

ID: 
1921
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 09-10-2019