Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ενισχυμένου ελαφριού χωρίσματος με διπλό σκελετό και διπλή γυψοσανίδα για δημιουργία ενός χώρου εργασίας στον 2ο όροφο του κεντρικού κτηρίου του Πανεπιστημίου, πίσω από τον εξώστη της Aulas»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 5920/20-9-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ001977658  2017-09-21,  το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ενισχυμένου ελαφριού χωρίσματος με διπλό σκελετό και διπλή γυψοσανίδα για δημιουργία ενός χώρου εργασίας στον 2ο όροφο του κεντρικού κτηρίου του Πανεπιστημίου, πίσω από τον εξώστη της Aulas», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 14:00.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, -264, -214, -215.

 

ID: 
396

Τελευταία ενημέρωση: 22-09-2017