Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια και τοποθέτηση δύο ρολλών ασφαλείας με τηλεχειρισμό στην είσοδο της Πτέρυγας Δεριγνύ 3-5 του ΟΠΑ για λόγους ασφαλείας».

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 5224/16-07-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ003433349 το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση δύο ρολλών ασφαλείας με τηλεχειρισμό στην είσοδο της Πτέρυγας Δεριγνύ 3-5 του ΟΠΑ για λόγους ασφαλείας», μετά την κατάθεση προσφορών μέχρι την Τρίτη 24/07/2018, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Επισημαίνεται ότι για την κατάθεση προσφορών, απαιτείται επίσκεψη εκ μέρους των υποψηφίων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Τεχνικών Έργων του ΟΠΑ στα τηλέφωνα: 210-8203 720, -718, -401.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 24/07/2018 και ώρα 2.00 μ.μ.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 282, -284, -264, -214, -215.

ID: 
1102

Τελευταία ενημέρωση: 17-07-2018