Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Υπολογιστικών Υποδομών»

Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Υπολογιστικών Υποδομών»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 1315/6-4-2021 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 21REQ008441315,  το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Υπολογιστικών Υποδομών», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, -282, -264, -214, -215.

Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές παρέχονται κατόπιν επικοινωνίας στα τηλέφωνα 210 8203902 (κα. Ε. Σπυροπούλου, email: eleni@aueb.gr ) και 2108203900 (email: noc@aueb.gr)

ID: 
2906

Τελευταία ενημέρωση: 13-04-2021