Κατάθεση προσφορών για την «προμήθεια εξακοσίων (600) αδειών χρήσης της εφαρμογής “antivirus programs ESET NOD32 Business Editions”, τριετούς διάρκειας»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 8129/12-12-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ002405442 2017-12-12,  το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «προμήθεια εξακοσίων (600) αδειών χρήσης της εφαρμογής “antivirus programs ESET NOD32 Business Editions”, τριετούς διάρκειας», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την  Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14:00.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 264, 284, 214, 215.

ID: 
588

Τελευταία ενημέρωση: 12-12-2017