Κατάθεση προσφορών για την προμήθεια «αντισηπτικού χεριών σε μορφή gel, βάσεων τοποθέτησης και αντλιών, για την κάλυψη των αναγκών όλων των κτηρίων του Ο.Π.Α.»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 6712/15-12-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20REQ007859316  2020-12-16, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «αντισηπτικού  χεριών σε μορφή gel, βάσεων τοποθέτησης  και  αντλιών, για την κάλυψη των αναγκών όλων των κτηρίων του Ο.Π.Α.».

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 18/12/2020 και ώρα 2.00μ.μ. Επικοινωνίας: 210 8203284, -282, -214, -215.

ID: 
2665

Τελευταία ενημέρωση: 16-12-2020