Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτικά μηχανήματα, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 2018/27-03-2019 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ004697856, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτικά μηχανήματα, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 05/04/2019 και ώρα 14:00.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -282, -264, -215.

ID: 
1611

Τελευταία ενημέρωση: 29-03-2019