Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτικά μηχανήματα».

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 1296/26-2-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ002734177,  το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτικά μηχανήματα», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284.
ID: 
768

Τελευταία ενημέρωση: 01-03-2018