Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια 4.000 δεσμίδων φωτοτυπικού λευκού χαρτιού Α4, 80gr. για τις ανάγκες του Ο.Π.Α.»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 6852/21-12-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20REQ007913787 2020-12-23, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια 4.000 δεσμίδων φωτοτυπικού λευκού χαρτιού Α4, 80gr. για τις ανάγκες του Ο.Π.Α.», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Τετάρτη 3/2/2021 και ώρα 14.00.  Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -282, -214, -215.

ID: 
2750

Τελευταία ενημέρωση: 28-01-2021