Κατάθεση προσφορών για την «Πιστοποίηση (περιοδικό έλεγχο) των ανελκυστήρων του ΟΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 6842/25-10-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ002161016 2017-10-30, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Πιστοποίηση (περιοδικό έλεγχο) των ανελκυστήρων του ΟΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», μετά την κατάθεση προσφορών.
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:00.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 -8203 214, 284, 264, 215.
ID: 
466

Τελευταία ενημέρωση: 30-10-2017