Κατάθεση προσφορών για την κάλυψη εξόδων έργων κανονικού ρεπερτορίου της Θεατρικής Ομάδας της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ

Ανακοινώνεται ότι με την με αρ. πρωτ. 7451/2/2017-2018/5.6 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ002963117, η Φοιτητική Λέσχη του ΟΠΑ θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την:
  1. Προμήθεια θεατρικών καλλυντικών απαραίτητων για τις παραστάσεις της Θεατρικής Ομάδας της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ οικονομικού έτους 2018 μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
  2. Προμήθεια και εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού υλικού, απαραίτητου για τις παραστάσεις της Θεατρικής Ομάδας της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ οικονομικού έτους 20178 μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
  3. Μίσθωση θεάτρου απαραίτητου για τις παραστάσεις της Θεατρικής Ομάδας της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ οικονομικού έτους 2018 μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο της Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ (ή ηλεκτρονικά στο flesxi@aueb.gr) μέχρι την Τετάρτη 25 Απριλίου 2017.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8203 223
ID: 
885
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 20-04-2018