Κατάθεση προσφορών για την «Επισκευή ξύλινων δαπέδων σε διάφορους χώρους του Πανεπιστημίου λόγω φθοράς τους από την χρήση»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 3977/18-6-2019 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ005148803  2019-06-21, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Επισκευή ξύλινων δαπέδων σε διάφορους χώρους του Πανεπιστημίου λόγω φθοράς τους από την χρήση», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203264, - 284, -214, -215.

ID: 
1766

Τελευταία ενημέρωση: 21-06-2019