Κατάθεση προσφορών για την «Εκτίμηση της αξίας ακινήτου επί της οδού Δεριγνύ 12, αποτελούμενου από 6 πλήρεις ορόφους, 1 εσοχή και 1 δώμα συνολικής επιφάνειας 1243 τ.μ., ως παρακείμενου από πιστοποιημένο Εκτιμητή του Υπουργείου Οικονομικών»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 7037/01-11-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ002184586  2017-11-02, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Εκτίμηση της αξίας ακινήτου επί της οδού Δεριγνύ 12, αποτελούμενου από 6 πλήρεις ορόφους, 1 εσοχή και 1 δώμα συνολικής επιφάνειας 1243 τ.μ., ως παρακείμενου από πιστοποιημένο Εκτιμητή του Υπουργείου Οικονομικών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», μετά την κατάθεση προσφορών.
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:00.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, 284, 264, 215.
ID: 
489

Τελευταία ενημέρωση: 02-11-2017