Κατάθεση προσφορών για την «απομάκρυνση του απαξιωμένου εξοπλισμού του ΟΠΑ από ειδικό συνεργείο προκειμένου να μεταφερθεί «στη χωματερή», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ.7758/30-11-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ002338236 2017-12-01, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «απομάκρυνση του απαξιωμένου εξοπλισμού του ΟΠΑ από ειδικό συνεργείο προκειμένου να μεταφερθεί «στη χωματερή», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», μετά την κατάθεση προσφορών.
 
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 214, -284, -264, -215.
 
ID: 
570

Τελευταία ενημέρωση: 01-12-2017