Κατάθεση προσφορών για την «Αποκατάσταση βλάβης στον εξατμιστή του ψύκτη της κλιματ. μονάδας της πτέρυγας Δεριγνύ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 4781/02-07-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ003357418, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Αποκατάσταση βλάβης στον εξατμιστή του ψύκτη της κλιματ. μονάδας της πτέρυγας Δεριγνύ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», μετά την κατάθεση προσφορών.

 

Επισημαίνεται ότι για την κατάθεση προσφορών, απαιτείται επίσκεψη εκ μέρους των υποψηφίων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Τεχνικών Έργων του ΟΠΑ στα τηλέφωνα: 210-8203 720, -718, -401.

 

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι τη Δευτέρα 09/07/2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

ID: 
1085

Τελευταία ενημέρωση: 03-07-2018