Κατάθεση προσφορών για την «Αναβάθμιση του Π.Σ. Φοιτητολογίου Archimedia»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 7222/21-11-2019 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ005938119,  το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Αναβάθμιση του Π.Σ. Φοιτητολογίου Archimedia», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, -264, -214, -215.

ID: 
2027

Τελευταία ενημέρωση: 29-11-2019