Κατάθεση προσφορών για την «Ανανέωση εξακοσίων (600) αδειών χρήσης και προμήθεια τετρακοσίων (400) νέων αδειών χρήσης διετούς διάρκειας λογισμικού αντιμετώπισης και εξουδετέρωσης κακόβουλων προγραμμάτων»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 6778/17-12-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20REQ007887999,  το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Ανανέωση εξακοσίων (600) αδειών χρήσης  και προμήθεια τετρακοσίων (400) νέων αδειών χρήσης διετούς διάρκειας λογισμικού αντιμετώπισης και εξουδετέρωσης κακόβουλων προγραμμάτων», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, -264, -214, -215.

ID: 
2690

Τελευταία ενημέρωση: 18-12-2020