Κατάθεση προσφορών για την "Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών περισυλλογής και απομάκρυνσης διάφορων μεγάλων άχρηστων αντικειμένων από τους ακάλυπτους χώρους του Πανεπιστημίου για λόγους ασφάλειας και υγιεινής για το έτος 2019"

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 9113/19-12-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ004247339, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών περισυλλογής και απομάκρυνσης διάφορων μεγάλων άχρηστων αντικειμένων από τους ακάλυπτους χώρους του Πανεπιστημίου για λόγους ασφάλειας και υγιεινής για το έτος 2019», μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 28/12/2018 και ώρα 12:00.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

 

ID: 
1432

Τελευταία ενημέρωση: 21-12-2018