Κατάθεση προσφορών για την «ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών μεταφορών και μετακομίσεων διαφόρων αντικειμένων όπως γραφεία, καρέκλες, ντουλάπια, βιβλιοθήκες κλπ., για το έτος 2019»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 9112/19-12-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ004247224, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών μεταφορών και μετακομίσεων διαφόρων αντικειμένων όπως γραφεία, καρέκλες, ντουλάπια, βιβλιοθήκες κλπ., για το έτος 2019, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 28/12/2018 και ώρα 12:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

ID: 
1438

Τελευταία ενημέρωση: 21-12-2018