Κατάθεση προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την «προμήθεια και τοποθέτηση εναλλάκτη αντλίας θερμότητας στο κτίριο του ΟΠΑ επί της οδού Κοδριγκτώνος 12»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 4883/20-10-2021 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 21REQ009426793  2021-10-26,  το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «προμήθεια και τοποθέτηση εναλλάκτη αντλίας θερμότητας στο κτίριο του ΟΠΑ επί της οδού Κοδριγκτώνος 12», σύμφωνα με την υπ’αριθμ. πρωτ. 5022/27-10-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑΜ: 21PROC009438988 2021-10-27).

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Παρασκευή 5/11/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 264, -284, -214.

Για την κατάθεση προσφορών, απαιτείται η βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΟΠΑ ότι ο υποψήφιος ανάδοχος έχει προβεί σε επιτόπια επίσκεψη της θέσης και της κατάστασης αυτών και γνωρίζει όλες τις τοπικές και ειδικές συνθήκες που απαιτούνται, για την εκτέλεση των εργασιών, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Τεχνικών Έργων του ΟΠΑ στα τηλέφωνα : 210-8203720 και 210-8203401.

ID: 
3196

Τελευταία ενημέρωση: 27-10-2021