Κατάθεση προσφορών για την «Ανάδειξη Αναδόχου για τη συντήρηση του Πληροφοριακού Συστήματος Μισθοδοσίας του ΟΠΑ, κατά τη διάρκεια του έτους 2019, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 9056/18-12-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ004247346, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Συντήρηση του Πληροφοριακού Συστήματος Μισθοδοσίας  του ΟΠΑ, κατά τη διάρκεια του έτους 2019, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 28/12/2018 και ώρα 12:00.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

 

ID: 
1435

Τελευταία ενημέρωση: 21-12-2018