Κατάθεση προσφορών για την «Ανάδειξη Αναδόχου για τη συντήρηση των Υποσταθμών Μέσης Τάσης (Μ.Τ.), των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) και των Συστημάτων Αντικεραυνικής Προστασίας σε κτίρια του ΟΠΑ για το έτος 2019, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 9335/28-12-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ004313206, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για τη «Συντήρηση των Υποσταθμών Μέσης Τάσης (Μ.Τ.), των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) και των Συστημάτων Αντικεραυνικής Προστασίας σε κτίρια του ΟΠΑ για το έτος 2019, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 16/1/2019 και ώρα 14:00.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

Επισημαίνεται ότι για την κατάθεση προσφορών, απαιτείται επίσκεψη εκ μέρους των υποψηφίων στους χώρους του Πανεπιστημίου, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Τεχνικών Έργων του ΟΠΑ στο τηλέφωνο: 210-8203 209.

 

 

ID: 
1466

Τελευταία ενημέρωση: 10-01-2019