Κατάθεση προσφορών για την «Ανάδειξη Αναδόχου για τη συντήρηση των κεντρικών UPS του ΟΠΑ (πτέρυγας Αντωνιάδου και κτιρίου Τροίας) για το έτος 2019, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 9336/28-12-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ004313276, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για τη «Συντήρηση των κεντρικών UPS του ΟΠΑ (πτέρυγας Αντωνιάδου και κτιρίου Τροίας) για το έτος 2019, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 16/1/2019 και ώρα 14:00.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

 

ID: 
1467

Τελευταία ενημέρωση: 10-01-2019