Κατάθεση προσφορών για την «Αλλαγή της καλωδιακής υποδομής στον χώρο όπου βρίσκονται τα γραφεία του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων (πτέρυγα Αντωνάδου, 4ος όροφος)» , με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 7027/01-11-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ002183424  2017-11-02, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «αλλαγή της καλωδιακής υποδομής στον χώρο όπου βρίσκονται τα γραφεία του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων (πτέρυγα Αντωνάδου, 4ος όροφος)»,  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά την κατάθεση προσφορών.
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:00.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, 284, 264, 215.

 
 

ID: 
488

Τελευταία ενημέρωση: 02-11-2017