Κατάθεση προσφορών για την «Αγορά δικαιωμάτων πρόσβασης στη βάση ICAP Data για ένα έτος»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 4533/8-7-2019 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ005268979 2019-07-15, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Αγορά δικαιωμάτων πρόσβασης στη βάση ICAP Data για ένα έτος», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 17η Ιουλίου 2019 και ώρα 2.00μ.μ. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 264, -284, -214, -215.

ID: 
1795

Τελευταία ενημέρωση: 15-07-2019