Κατάθεση προσφορών για τη «Συντήρηση βασικού δικτυακού εξοπλισμού του ΟΠΑ, ο οποίος περιλαμβάνει 2 τοίχοι προστασίας (firewalls), 5 εξυπηρετητές (servers) κι ένα σύστημα αποθύκευσης δεδομένων (storage)»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 7704/11-12-2019 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ006028590, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «Συντήρηση βασικού δικτυακού εξοπλισμού του ΟΠΑ, ο οποίος περιλαμβάνει 2 τοίχοι προστασίας (firewalls), 5 εξυπηρετητές (servers) κι ένα σύστημα αποθύκευσης δεδομένων (storage)», μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, -214, -264, -215.

 

ID: 
2065

Τελευταία ενημέρωση: 13-12-2019