Κατάθεση προσφορών για τη «Συντήρηση του τηλεφωνικού δικτύου του Πανεπιστημίου στο Κεντρικό κτήριο και στα κτήρια Πτέρυγας Αντωνιάδου, Κοδριγκτώνος και Δεριγνύ για το έτος 2020»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 7661/10-12-2019 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ006029763, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για τη «Συντήρηση του τηλεφωνικού δικτύου του Πανεπιστημίου στο Κεντρικό κτήριο και στα κτήρια Πτέρυγας Αντωνιάδου, Κοδριγκτώνος και Δεριγνύ για το έτος 2020», μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, -214, -264, -215.

 

ID: 
2068

Τελευταία ενημέρωση: 16-12-2019