Κατάθεση προσφορών για τη «συντήρηση του τηλεφωνικού δικτύου του Πανεπιστημίου στα κτήρια της Πτέρυγας Αντωνιάδου, Κοδριγκτώνος και Δεριγνύ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 9114/19-12-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ004243026, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «συντήρηση του τηλεφωνικού δικτύου του Πανεπιστημίου στα κτήρια της Πτέρυγας Αντωνιάδου, Κοδριγκτώνος και Δεριγνύ», μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 28/12/2018 και ώρα 12:00.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

ID: 
1436

Τελευταία ενημέρωση: 21-12-2018