Κατάθεση προσφορών για τη «συντήρηση που αφορά στο τηλεφωνικό δίκτυο του Πανεπιστημίου στα κτήρια της Πτέρυγας Αντωνιάδου, Κοδριγκτώνος και Δεριγνύ»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ.8215/14-12-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ002457798 2017-12-20, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για τη «συντήρηση που αφορά στο τηλεφωνικό δίκτυο του Πανεπιστημίου στα κτήρια της Πτέρυγας Αντωνιάδου, Κοδριγκτώνος και Δεριγνύ», μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214, -284, -264, -215.

ID: 
608

Τελευταία ενημέρωση: 20-12-2017