Κατάθεση προσφορών για τη «Σύναψη Ετήσιου Συμφωνητικού για την λήψη υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής όλων των υδραυλικών εγκαταστάσεων των κτηρίων του ΟΠΑ από την υπογραφή του συμφωνητικού μέχρι 31-12-2019»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 9332/28-12-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ004313554  2019-01-09, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Σύναψη Ετήσιου Συμφωνητικού για την λήψη υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής όλων των υδραυλικών εγκαταστάσεων των κτηρίων του ΟΠΑ από την υπογραφή του συμφωνητικού μέχρι 31-12-2019», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 16η Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, -264, -214, -215.

ID: 
1457

Τελευταία ενημέρωση: 09-01-2019