Κατάθεση προσφορών για τη «Δημιουργία νέου θυρωρείου στο κεντρικό συγκρότημα του Πανεπιστημίου, επί της οδού Πατησίων 76»

Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017, και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 215, 264, 214, 284.
 
Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 6234/03-10-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ002036369 2017-10-04, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Δημιουργία νέου θυρωρείου στο κεντρικό συγκρότημα του Πανεπιστημίου, επί της οδού Πατησίων 76», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
ID: 
423

Τελευταία ενημέρωση: 04-10-2017