Κατάθεση προσφορών για «Συντήρηση – τεχνική υποστήριξη των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων μάρκας SHARP που διαθέτει το ΟΠΑ, για το έτος 2021», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 103/12-01-2021 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 21REQ008000834, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για τη «Συντήρηση – τεχνική υποστήριξη των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων μάρκας SHARP που διαθέτει το ΟΠΑ, για το έτος 2021», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 20/01/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214, -284, -215, -282.

ID: 
2724

Τελευταία ενημέρωση: 13-01-2021