Κατάθεση προσφορών για «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες των υδραυλικών εγκαταστάσεων του ΟΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 4490/5-7-2019 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ005254302, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες των υδραυλικών εγκαταστάσεων του ΟΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 16 Ιουλίου και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 214, -284, -264, -215.

ID: 
1785

Τελευταία ενημέρωση: 10-07-2019