Κατάθεση προσφορών για «Προμήθεια καρτών επέκτασης δικτυακού μεταγωγού»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 7063/18-11-2019 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ005871391, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Προμήθεια καρτών επέκτασης δικτυακού μεταγωγού».

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 26/11/2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 215, -214, -264, -284, -282.

 

ID: 
1987

Τελευταία ενημέρωση: 19-11-2019