Κατάθεση προσφορών για «Προμήθεια και τοποθέτηση Πυράντοχων Θυρών στο κτίριο επί της οδού Πατησίων 80»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 4910/11-09-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20REQ007304765, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Προμήθεια και τοποθέτηση Πυράντοχων Θυρών στο κτίριο επί της οδού Πατησίων 80».

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 22/09/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203215, -284, -264, -214, -282.

Επισημαίνεται ότι, για την κατάθεση προσφοράς απαιτείται επίσκεψη στον χώρο προκειμένου να λάβουν οι υποψήφιοι γνώση των επί τόπου συνθηκών πριν την κατάθεση των προσφορών τους, κατόπιν συνεννοήσεως με το αρμόδιο Τμήμα Τεχνικών Έργων (τηλ. 2108203212, 2108203718-720 & 2108203401).

ID: 
2488

Τελευταία ενημέρωση: 15-09-2020