Κατάθεση προσφορών για «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτοαντιγραφικού μηχανήματος προς κάλυψη αναγκών υπηρεσίας του Πανεπιστημίου»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 5943/21-09-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ001982334 2017-09-22, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτοαντιγραφικού μηχανήματος προς κάλυψη αναγκών υπηρεσίας του Πανεπιστημίου», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 14:00.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, -264, -214, -215.

ID: 
397

Τελευταία ενημέρωση: 22-09-2017