Κατάθεση προσφορών για «προμήθεια και τοποθέτηση εννέα (9) θωρακισμένων πορτών ασφαλείας, σε διάφορους χώρους του Πανεπιστημίου»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 7690/6-11-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ003964421, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «προμήθεια και τοποθέτηση εννέα (9) θωρακισμένων  πορτών ασφαλείας, σε διάφορους χώρους του Πανεπιστημίου».

Επισημαίνεται ότι για την κατάθεση προσφορών, απαιτείται επίσκεψη εκ μέρους των υποψηφίων στους χώρους του Πανεπιστημίου, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Τεχνικών Έργων του ΟΠΑ στα τηλέφωνα: 210 - 8203 212, -720, -718, -719, -401.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 20/11/2018 και ώρα 14:00.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 215, -214, -264, -284, -282.

ID: 
1324

Τελευταία ενημέρωση: 07-11-2018