Κατάθεση προσφορών για «Προμήθεια και Εκτέλεση Εργασιών Στεγανοποίησης σε διάφορους χώρους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

ΠΡΟΣΟΧΗ-

 Δεδομένου ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου παρέμειναν κλειστές από την Παρασκευή 13/11/2020 μέχρι και την Τρίτη 17/11/2020,  δίνεται παράταση για την κατάθεση των προσφορών (σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου) μέχρι την Πέμπτη 19/11/2020 και ώρα 14:00.  Email επικοινωνίας: epimelitia@aueb.gr , Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -215, -264, -214, -282.

 Για την επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Έργων του ΟΠΑ στα τηλέφωνα: 210-8203 401, -212, -718 -719-720), email mkarop@aueb.gr .

 

 

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 5834/30-10-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20REQ007570877, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Προμήθεια και Εκτέλεση Εργασιών Στεγανοποίησης σε διάφορους χώρους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Επισημαίνεται ότι, για την κατάθεση προσφοράς απαιτείται επίσκεψη στον χώρο προκειμένου να λάβουν οι υποψήφιοι γνώση των επί τόπου συνθηκών πριν την κατάθεση των προσφορών τους, κατόπιν συνεννοήσεως με το αρμόδιο Τμήμα Τεχνικών Έργων (2108203718-720 & 2108203401).

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 13/11/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203215, -284, -264, -214, -282.

 

ID: 
2574

Τελευταία ενημέρωση: 18-11-2020