Κατάθεση προσφορών για «Προμήθεια και Εκτέλεση Εργασιών Στεγανοποίησης σε διάφορους χώρους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 5834/30-10-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20REQ007570877, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και Εκτέλεση Εργασιών Στεγανοποίησης σε διάφορους χώρους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά την κατάθεση προσφορών.

Επισημαίνεται ότι για την κατάθεση προσφορών, απαιτείται επίσκεψη εκ μέρους των υποψηφίων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Τεχνικών Έργων του ΟΠΑ στα τηλέφωνα: 210-8203 401, -212, -718 -719 και -720), email mkarop@aueb.gr .

Δεδομένου ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου παρέμειναν κλειστές από την Παρασκευή 13/11/2020 μέχρι και την Τρίτη 17/11/2020,  δίνεται παράταση για την κατάθεση των προσφορών (σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου) μέχρι την Πέμπτη 19/11/2020 και ώρα 14:00.  Email επικοινωνίας: epimelitia@aueb.gr , Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -215, -264, -214, -282.

ID: 
2599

Τελευταία ενημέρωση: 24-11-2020