Κατάθεση προσφορών για «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ωρομέτρησης»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 3043/02-06-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20REQ006814296, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ωρομέτρησης».

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 09/06/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, -215,-264,-282,-214

 

ID: 
2334

Τελευταία ενημέρωση: 03-06-2020