Κατάθεση προσφορών για "προμήθεια επτά (7) μονάδων αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS)", με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 5830/28-8-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ003615261, το Πανεπιστήμιο θα προβεί στην επιλογή αναδόχου για την «προμήθεια επτά (7) μονάδων αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS)» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210- 8203 214, 284, 264, 215.
ID: 
1144

Τελευταία ενημέρωση: 29-08-2018