Κατάθεση προσφορών για «Προμήθεια έντυπων ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων για τη βιβλιοθήκη του ΟΠΑ, για το έτος 2021»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 1605/26-04-2021 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 21REQ008532166, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Προμήθεια έντυπων ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων για τη βιβλιοθήκη του ΟΠΑ, για το έτος 2021».

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 11/05/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203215, -284, -264, -214, -282.

ID: 
2933

Τελευταία ενημέρωση: 27-04-2021