Κατάθεση προσφορών για «Προμήθεια (δημιουργία και εκτύπωση) 5.000 τμχ. του ενημερωτικού εντύπου του ΟΠΑ “Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών”», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 152/13-1-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20REQ006159796, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια (δημιουργία και εκτύπωση) 5.000 τμχ. του ενημερωτικού εντύπου του ΟΠΑ “Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών”», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 21/01/2020 και ώρα 14:00.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.,

Επισημαίνεται ότι για την κατάθεση προσφορών, οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να επισκεφθούν το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και το Τμήμα Επιμελητείας του ΟΠΑ, ώστε να λάβουν γνώση του λογοτύπου και των pantone, καθώς και των διαθέσιμων δειγμάτων (ως προς το χαρτί, βάρος αυτού, βιβλιοδεσία κλπ).

ID: 
2113

Τελευταία ενημέρωση: 15-01-2020