Κατάθεση προσφορών για «Προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτικά μηχανήματα, για τις ανάγκες του ΟΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 7362/28-11-2019 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ005943772, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτικά μηχανήματα, για τις ανάγκες του ΟΠΑ», μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

 

ID: 
2034

Τελευταία ενημέρωση: 02-12-2019